Statut udruge

    S T A T U T

 

 

            KULTURNE UDRUGE

         „TOMISLAV FRANJIĆ“

              KALINOVAC

  Na temelju članka 13. i 18. Zakona o udrugama (″Narodne novine″, broj 74/2014), Skupština Kulturne udruge „Tomislav Franjić“ na sjednici održanoj dana 06.04.2015. godine, donijela je

S T A T U T

KULTURNE UDRUGE

„TOMISLAV FRANJIĆ“

 

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o

– nazivu sjedištu,

– o zastupanju,

– izgledu pečata udruge,

– području djelovanja skladno ciljevima,

– djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi,

– načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge,

– uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva,

– pravima i obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i

načinu

– vođenja popisa članova,

– tijelima udruge,

– njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica,

– izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata,

te načinu   sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata;

– izboru i opozivu likvidatora udruge

– prestanku postojanja udruge

– imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom

– postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge

– načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge, te

drugim pitanjima od značaja za udrugu

 

Članak 2.

Naziv udruge je: Kulturna udruga „Tomislav Franjić“ Kalinovac.

Sjedište udruge je: Kalinovac, Dravska 4.

Udrugu zastupa predsjednik i tajnik.

Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje udruge.

 

 

 

Članak 3.

 

Udruga je registrirana pri Uredu državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji,

a svoju djelatnost obavlja na području Koprivničko-križevačke županije.

 

Udruga je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Udruga ima pečat.

Pečat udruge je: okruglog oblika promjera 3 cm s obodno upisanim punim nazivom udruge na hrvatskom jeziku koji glasi: KULTURNA UDRUGA „TOMISLAV FRANJIĆ“, dok je u sredini pečata ispisano: KALINOVAC.

 

 II PODRUČJE DJELOVANJA, CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

 

Članak 5.

Područje djelovanja udruge, sukladno ciljevima je kultura i umjetnost.

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja kulturnog i zabavnog života, zaštiti i očuvanju materijalnih i nematerijalnih kulturnih dobara te okupljanju i zajedničkom druženju svih članova.

Članak 6.

Djelatnosti udruge kojima se ostvaruju ciljevi su:

 • okupljanje građana koji se bave dramskim, glazbenim i scenskim amaterizmom
 • promicanje i unapređivanje kulturološke djelatnosti
 • priređivanje i organizacija kulturnih priredbi sa svrhom očuvanje kulturne baštine
 • prikupljanje i očuvanje izvornih predmeta i svega što je povezano s načinom i običajima života ljudi u prošlosti, te uređenje adekvatnog prostora za čuvanje istih
 • informiranju javnosti o načinu života i običajima naših predaka
 • sudjelovanje u kulturnim manifestacijama
 • organiziranje i sudjelovanje na savjetovanjima, predavanjima, seminarima, kongresima, tribinama i drugim stručnim skupovima o dramskom, glazbenom, scenskom i narodnom stvaralaštvu
 • strukovno povezivanje te stručno i profesionalno usavršavanje članova,
 • suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u inozemstvu, te svim organizacijama koje podupiru rad Udruge,
 • ostvarivanje stručne suradnje s domaćim i inozemnim strukovnim udrugama,
 • organiziranje izleta i putovanja isključivo za svoje članove
 • prezentacija kulturne baštine u svrhu turističke promocije našega kraja
 • animiranje mladih za sve oblike kulturne djelatnosti
 • obavljanje drugih aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih Statutom sukladno zakonu.

 

 

Članak 7.

Rad udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom, posebno:

 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način, web- stranicama
 • javnim priopćavanjem.

 

Svi članovi udruge imaj pravo sudjelovati u radu udruge, sukladno odredbama statuta i zakona, te pravo uvida u rad tijela i odluke koje njena tijela donose.

 

Sjednice tijela udruge su javne osim u izuzetnim slučajevima radi zaštite interesa maloljetnih članova i kada je to radi posebne zaštite maloljetnika propisano zakonom i drugim propisima te kad je u pitanju poslovna tajna.

III ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 8.

Članom udruge mogu postati poslovno sposobne fizičke i pravne osobe sukladno ovom Statutu i Zakonu.

Pravne osobe članstvu u udruzi ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Članom udruge mogu postati i osobe mlađe od 14 godina za koje pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik a za osobe s na

vršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

 

Članstvo u udruzi može biti redovito i počasno.

 

Redovnim članom udruge mogu postati osobe iz stavka 4. članka 9. Statuta koje su zainteresirane za rad u udruzi i prihvaćaju odredbe ovog Statuta i drugih općih akata udruge.

Osoba ili pravna osoba koja želi postati redovitim članom udruge podnosi zahtjev za prijem u članstvo Upravnom odboru koji donosi odluku o prijemu.

Redoviti članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu udruge, te poštivanje odredbi njegovog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela udruge.

Počasnim članom udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva udruge.

Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

Članak 9.

Članom Udruge se postaje upisom u popis članova, potpisivanjem pristupnice kojim se prihvaćaju Statut i drugi akti udruge koji vodi tajnik udruge. Odluku o prijemu donosi Upravni odbor a članom se postaje upisom u popis članova.

Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži slijedeće podatke:

– o osobnom imenu (nazivu)

– OIB-u

– datumu rođenje

– datumu pristupanja udruzi

– kategoriji članstva

– datumu prestanka članstva u udruzi, te

– druge podatke.

Članak 10.

Prava i obveze članova su:

 • bavljenje aktivnostima Udruge,
 • sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,
 • čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
 • davati prijedloge i mišljenja na rad tijela udruge,
 • nadzirati rad udruge,
 • čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza,
 • plaćanje članarine

 

Članak 11.

Članstvo u udruzi prestaje:

 • dragovoljnim istupom
 • isključenjem
 • smrću
 • prestankom rada Udruge
 • neplaćanjem članarine

 

Član Udruge može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese Udruge ili prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi i njenom članstvu.

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke u slučaju smrti.

Odluka o isključenju člana iz Udruge donosi Upravni odbor. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

 

IV TIJELA UDRUGE

Članak 12.

Tijela udruge su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Predsjednik
 • Tajnik
 • Likvidator

 

SKUPŠTINA

Članak 13.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi udruge ili njihovi predstavnici izabrani na način propisan statutom udruge. Predstavnika pravne osobe članice udruge imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Maloljetne osobe članovi udruge s navršenih 14 godine života mogu odlučivati na skupštini uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika i skrbnika

Članak 14.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine dok se izborna sjednica Skupštine održava svake 4 godine.

Izvanredna sjednica skupštine saziva se prema potrebi.

Sjednice skupštine saziva Upravni odbor Udruge na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupštine Upravni odbor utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Upravni odbor je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge, predsjednik ili Nadzorni odbor.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, izvanrednu sjednicu Skupštine sazvati će predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Na izvanrednoj sjednici skupštine odlučuje se samo o pitanjima radi kojih je sazvana.

U slučaju isteka mandata, ostavke ili smrti predsjednika Udruge, izbornu sjednicu Skupštine može sazvati Upravni ili Nadzorni odbor dok sjednicu Upravnog odbora dopredsjednik ili najstariji član Upravnog odbora.

Članak 15.

Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

 

 

Članak 16.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

Članak 17.

Skupština udruge:

 • Usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune,
 • bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje
 • bira i razrješava druga tijela udruge
 • bira i opoziva likvidatora udruge
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga
 • usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • usvaja godišnje financijsko izvješće
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge
 • donosi odluku o statusnim promjenama
 • odlučuje o promjeni sjedišta udruge
 • odlučuje o promjeni pečata udruge
 • odlučuje o rješavanju sporova i sukoba interesa unutar udruge i isključenju iz članstva u drugom stupnju
 • te odlučuje i o drugim pitanjima za koje statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

 

 

UPRAVNI ODBOR

Članak 18.

 

Upravni odbor sastoji se od 7 (sedam) članova koje bira i opoziva Skupština. Predsjednik udruge je po svojoj funkciji i predsjednik Upravnog odbora.

Članovi Upravnog odbora biraju se na 4 godine.

 

Predsjednik i članovi Upravnog odbora mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka mandata ako:

 

– postupaju suprotno odlukama Skupštine

– podnesu ostavku

– naruše ugled udruge

 

Razrješava li Skupština cijeli Upravni odbor, tada bira novi s punim mandatom.

Svaki član Upravnog odbora, predsjednik kao i drugi članovi tijela upravljanja udrugom mogu zatražiti svoje razrješenje i prije isteka mandata na koji su izabrani, s time da su dužni obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.

U slučaju prestanka dužnosti predsjednika, do izbora novog zamjenjuje ga najstariji član Upravnog odbora.

 

 

Članak 19.

 

Upravni odbor obavlja slijedeće zadaće:

 • priprema nacrte i utvrđuje prijedlog Statuta, izmjena i dopuna Statuta i drugih akata Skupštine
 • Saziva sjednice Skupštine predlaže dnevni red Skupštine, priprema materijale za skupštinu i izvršava njene odluke
 • prima nove članove Udruge i predlaže Skupštini imenovanje počasnih članova
 • odlučuje o prijemu i isključenju iz članstva,
 • predsjednik ima naredbodavno pravo u raspolaganju imovinom udruge
 • odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruga,
 • imenuje osobe za potpisivanje transakcija po računima kod bankarskih, financijskih i drugih organizacija
 • odlučuje o poslovnom subjektu kod koje će udruga imati otvoren žiro-račun
 • obavlja druge poslove sukladno zakonu i Statutu .

 

Upravni odbor radi na sjednicama koje se održavaju prema potrebi.

Upravni odbor može donositi pravovaljane odluke ako je nazočna najmanje natpolovična većina članova a odluke donosi natpolovičnom većinom nazočnih članova.

 

NADZORNI ODBOR

Članak 20.

 

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor sastoji se od predsjednika i dva člana koje bira Skupština.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti ujedno i članovi drugih tijela upravljanja Udruge.

Nadzorni odbor radi na sjednicama koje saziva njegov predsjednik prema potrebi, a odluke donosi većinom glasova.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine te mogu biti izabrani za još jedan mandat.

 

Članu Nadzornog odbora mandat može prestati i prije vremena na koje je izabran, ako bude razrješen od strane Skupštine, te u drugim slučajevima i na način propisan odredbom članka 18. stavak 2., 3 i 4. Statuta.

 

Članak 21.

Nadzorni odbor obavlja slijedeće poslove:

 • nadzire zakonitost u financijskom poslovanju udruge,
 • nadzire izvršavanje zakonskih, ugovornih i drugih obveza,
 • prati i analizira ostvarenje financijskog plana Udruge,
 • nadzire provođenje određenih odluka koje mu se dostavljaju na uvid,
 • nadzire provođenje odluka svih izvršnih tijela Udruge.

 

Sva tijela udruge dužna su omogućiti Nadzornom odboru uvid u sve spise, te mu dati potrebne obavijesti o svojoj djelatnosti.

O obavljenom nadzoru Nadzorni odbor jednom godišnje podnosi pismeno izvješće Upravnom odboru, te na redovnom zasjedanju Skupštine Udruge.

PREDSJEDNIK

Članak 22.

Udruga ima predsjednika.

 

Predsjednika bira Skupština između članova Skupštine na mandat u trajanju od 4 godine.

 

Predsjednik udruge:

 

 • zastupa i predstavlja udrugu
 • saziva sjednice upravnog odbora i predlaže dnevni red
 • odgovara za pravilan i zakonit rad udruge
 • vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine
 • podnosi prijedlog godišnjeg financijskog izvješća skupštini
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom Uredu državne uprave
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i iktima udruge.

 

Članak 23.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.

Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

 

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje tajnik.

TAJNIK

Članak 24.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština između članova udruge na mandat od 4 godine.

Tajnik udruge:

 • zastupa i predstavlja udrugu
 • obavlja stručno-administrativne poslove u Udruzi.
 • vodi registar članova i odgovoran je za njegovo uredno vođenje,
 • obavlja i druge poslove za potreba Skupštine i Upravno odbora.

 

 

Članak 25.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština, Upravni odbor ili Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

Članak 26.

Udruga se može udružiti u savez, zajednicu, mrežu, koordinaciju ili drugi oblik udruživanje neovisno o području svog djelovanje.

Udruga se može učlaniti u međunarodne udruge i organizacije.

Udruga može imati svoje ustrojstvene oblike. Međusobna prava i obveze ustrojstvenih oblika uređuju se statutom.

Ustrojstveni oblici mogu imati svojstvo pravne osobe, na temelju odluke Skupštine udruge za svaki pojedini ustrojstveni oblik.

 

LIKVIDATOR

Članak 27.

Likvidatora udruge bira i opoziva Skupština.

Likvidator može biti osoba/pravna osoba član udruge ili osoba koja nije član udruge. Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava udruge u visini koju određuje Skupština na prvoj sjednici nakon njegova imenovanja.

Likvidator udruge zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

V PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 28.

Razlozi za prestanak postojanja udruge jesu:

 1. odluka skupštine o prestanku udruge
 2. pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela

udruge   razdvajanjem

 1. protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje

redovne sjednice skupštine, a ona nije održana

 1. pravomoćna odluka suda o ukidanju udruge
 2. pokretanje stečajnog postupka
 3. na zahtjev člana, ako je broj članova pao ispod broja osnivača potrebnog

za osnivanje udruge, a nadležno tijelo nije u roku od godine dana od

nastupanja te činjenice, donijelo odluku o primanju novih članova.

 

U slučaju iz stavka 1. točke 1. i 5. ovog članka, likvidator je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja udruge uz registar udruga u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o prestanku udruge, odnosno pokretanju stečajnog postupka.

 

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

 

 

VI IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 29.

Imovinu Udruge čine:

 • dobrovoljni prilozi i darovi
 • financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave te fondova
 • pokretne stvari,
 • nekretnine,
 • druga imovinska prava.

 

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom, u skladu sa zakonom.

 

 

Članak 30.

 

Ako udruga provodi programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora najmanje jednom godišnje o svome radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava mora izvijestiti davatelja sredstava, a putem mrežne stranice obavještava i širu javnost.

Naprijed prikupljena sredstva udruga može koristiti isključivo za provedbu odobrenih programa ili projekata.

 

 

 

VII RASPOLAGANJE IMOVINOM UDRUGE U

        SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE

 

Članak 31.

 

U slučaju prestanka postojanja udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeva, a na osnovi odluke skupštine sukladno statutu.

 

Udruga nema pravo imovinu udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

 

VIII RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

 

Članak 32.

 

Spor /sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati a koji utječu na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.

Za rješavanje spora/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna. Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

IX FINANCIJSKO POSLOVANJE UDRUGE

Članak 33.

Udruga je dužna voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

X ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

Članak 34.

Za svoje obveze udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članovi udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze udruge.

Nad udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje udruge za štetu učinjenu u udruzi ili udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

 

 

 

 

 

XI NADZOR

                                                         Članak 35.

Članovi udruge sami nadziru rad udruge.

Ako član udruge smatra da je udruga povrijedila statuti ili drugi opći akt udruge, ovlaštena je na to upozoriti nadležno tijelo udruge, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu udruge .

XII STATUSNE PROMJENE

Članak 36.

O Statusnim promjenama odlučuje Skupština sukladno članku 17. ovog Statuta.

Pripajanje ili spajanje ne može se provesti s udrugom čija financijska izviješća iskazuju negativan rezultat.

 

XIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

Statut Udruge kao i njegove izmjene i dopune donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se danom ovjere od strane nadležnog tijela državne uprave.

U Kalinovcu, 06.04.2015. godine

 

PREDSJEDNIK UDRUGE

Hrvoje Mlakar